ระบบงานประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10


งานประชุมวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 10
25-26 พฤษภาคม 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

คณะวิทยาศาสตร์ 6 สถาบันเครือเทางาม ได้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ขึ้นทุกปี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 24 -25พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับผู่ส่งผลงานได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับผู่อ่านผลงานได้ที่นี่

การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานออกเป็น 7 กลุ่มสาขา
กลุ่มที่ 1 สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา การจัดการกีฬา
กลุ่มที่ 3 สาขาเคมี เคมีเชิงวัสดุ
กลุ่มที่ 4 สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ
กลุ่มที่ 5 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มที่ 6 สาขาฟิสิกส์ศึกษา ชีววิทยาศึกษา เคมีศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา
กลุ่มที่ 7 การนำเสนอแบบบรรยายเป็นภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีและนักเรียนโครงการ วมว. ต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยสังกัดเครือเทางามเท่านั้น (บทคัดย่อภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 

View Conference