ติดต่อสอบถาม

การลงทะเบียน
  • ลงทะเบียนร่วมงาน : นายธีระศักดิ์ ธงยันต์ โทร.043-754322 ต่อ 1177
  • ลงทะเบียนส่งผลงาน : นายเกรียงไกร นามพุทธา โทร.043-754322 ต่อ 1177
  การจัดทำบทความ/ รูปแบบการนำเสนอผลงาน
  • ผศ.ดร.มงคล อุดชาชน โทร.043-754322 ต่อ 1172
  • นางสาวบุษยา มูลศรีแก้ว โทร.043-754322 ต่อ 1172
  ประสานงานกลาง
  • นางสาวพรนิภา วิจารณ์จิต โทร.043-754322 ต่อ 1178
  • นางสาวนิตติยา รัตนะ โทร.043-754322 ต่อ 1175
  • นางสาวมัทนาภรณ์ แสนศักดิ์ โทร.043-754322 ต่อ 1175
การจ่ายเงิน / ใบเสร็จรับเงิน
  • นางสาวปิยะดา สุทธิปัญโญ โทร.043-754322 ต่อ 1112
  • นางเนตรนภิส ศรีอินทร์น้อย โทร.043-754322 ต่อ 1112
ผู้ดูแลเว็บไซต์
  • นายธีระศักดิ์ ธงยันต์ โทร.043-754322 ต่อ 1177
  • นายเกรียงไกร นามพุทธา โทร.043-754322 ต่อ 1177
  • นางสาวนันทาศิริ สมใจ โทร.043-754322 ต่อ 1177
 สถานที่ติดต่อ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Faculty of Science, Mahasarakham University)
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4247-8
เว็บไซต์ https://src10.msu.ac.th
เฟชบุ๊ก https://facebook.com/src10.msu