สถานที่จัดงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาคารพลศึกษา

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(Faculty of Science, Mahasarakham University)

ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150