ลำดับการนำเสนอแบบบรรยาย

1) ผู้นำเสนอแบบบรรยายจะต้องลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน โถงชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. และสามารถ Upload File ณ ห้อง PH502 ช่วงเวลาในการ Upload File วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-18.00 น. และวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

2) ผู้นำเสนอแบบบรรยายมีเวลาในการนำเสนอ 10 นาทีและตอบคำถาม 5 นาที รวมแล้วไม่เกิน 15 นาที

3. ผู้จัดการประชุมเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับการสำเสนอไว้แล้วไม่อนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว

4. ทางผู้จัดการประชุม จะพิจารณารางวัลในการนำเสนอแบบบรรยาย เฉพาะผู้นำเสนอที่ส่งบทความฉบับเต็มเท่านั้น

5. ประกาศผลและมอบรางวัลในการนำเสนอ ช่วงพิธีปิดการประชุม

6. ทางผู้จัดการประชุม ขอสงวนสิทธิ์การมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่เข้าร่วมในพิธีการประชุมเท่านั้น

 ดาวน์โหลดตารางการนำเสนอแบบบรรยาย