ลำดับการนำเสนอแบบโปสเตอร์

1) ผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์จะต้องลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน โถงชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สามารถติดตั้งโปสเตอร์ได้ด้วยตนเอง ณ โถงชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-19.00 น. และวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. โดยทางผู้จัดงานจะเตรียมวัสดุในการติดโปสเตอร์ ณ จุดลงทะเบียน

2. ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จะต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ของท่านเพื่อนำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00-18.00 น.

3. การแสดงโปสเตอร์ต้องจัดแสดงไว้ตลอดการประชุม (วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561) ประกาศผลและมอบรางวัลในการนาเสนอ ช่วงพิธีปิดการประชุม

4. ทางผู้จัดการประชุมขอสงวนสิทธิ์การมอบเงินรางวัลที่เข้าร่วมในพิธีการประชุมเท่านั้น

 ดาวน์โหลดตารางการนำเสนอแบบโปสเตอร์