การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานออกเป็น 7 กลุ่มสาขา
กลุ่มที่ 1 สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา การจัดการกีฬา
กลุ่มที่ 3 สาขาเคมี เคมีเชิงวัสดุ
กลุ่มที่ 4 สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ
กลุ่มที่ 5 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มที่ 6 สาขาฟิสิกส์ศึกษา ชีววิทยาศึกษา เคมีศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา
กลุ่มที่ 7 การนำเสนอแบบบรรยายเป็นภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีและนักเรียนโครงการ วมว. ต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยสังกัดเครือเทางามเท่านั้น (บทคัดย่อภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

ประเภทการเผยแพร่ผลงาน
นำเสนอผลงานเลือกส่งผลงานได้เพียง 1 ช่องทาง ต่อไปนี้

1) เฉพาะบทคัดย่อ [Abstract]
2) บทความวิจัยฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 (Proceedings) [Full paper]
3) วารสาร Research & Knowledge มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [Full paper] || Website
    (Submit เข้าวารสาร ได้ ณ เวลานี้)
4 ) วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับปกติ (บทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) [Full paper] || Website

    (ช่วงเวลาในการ Submit เข้าวารสาร วันที่ 1-15 มิถุนายน 2561)
5 ) วารสาร NU. International Journal of Science รับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ [Full paper] || Website
    (Submit เข้าวารสาร ได้ ณ เวลานี้)

ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องส่งบทคัดย่อและบทความวิจัยฉบับเต็มตามรูปแบบที่ที่ประชุมฯ กำหนด โดยบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารข้างต้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 ก่อนส่งเข้าพิจารณาโดยวารสารต่อไป

และหากผลงานของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากวารสาร ผลงานของท่านจะถูกเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 (Proceedings)

รูปแบบการนำเสนอผลงาน
1) Oral Presentation

นำเสนอผลงาน 15-20 นาที (นำเสนอ 10-15 นาที ซักถาม 5 นาที) สำหรับไฟล์ที่จะนำเสนอผลงานนั้น ควรใช้ font ที่เป็น 13 font มาตรฐานแห่งชาติ (เช่น TH Sarabun PSK) เพื่อความสะดวกในการนำเสนอผลงาน
ดาวน์โหลดรูปแบบ [Abstract] || [Proceeding]

ข้อกำหนดในการนำเสนอแบบบรรยาย
1. ผู้นำเสนอแบบบรรยายจะต้องลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน โถงชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ใน วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.30-12.00 น. และสามารถ Upload File ณ ห้อง PH503 ในวัน 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-19.00 น.
และวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

2. ผู้นำเสนอแบบบรรยายมีเวลาในการนำเสนอ 10 นาทีและตอบคำถาม 5 นาที รวมแล้วไม่เกิน 15 นาที
3. ผู้จัดการประชุมเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับการสำเสนอไว้แล้วไม่อนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
4. ทางผู้จัดการประชุม จะพิจารณารางวัลในการนำเสนอแบบบรรยาย เฉพาะผู้นำเสนอที่ส่งบทความฉบับเต็มเท่านั้น
5. ประกาศผลและมอบรางวัลในการนำเสนอ ช่วงพิธีปิดการประชุม
6. ทางผู้จัดการประชุม ขอสงวนสิทธิ์การมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่เข้าร่วมในพิธีการประชุมเท่านั้น

2) Poster Presentation
กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร (แนวตั้ง) จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง

รายละเอียดของโปสเตอร์ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

 1. ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อผู้ทำวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
 3. บทคัดย่อ
 4. หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์การวิจัย
 5. วิธีวิจัย
 6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
 7. บทสรุป
 8. เอกสารอ้างอิง/กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 1. มีการประกวดและให้รางวัลในการนำเสนอผลงาน
 2. การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งทางผู้จัดงานจะเตรียมวัสดุในการติดโปสเตอร์ไว้ให้  ณ จุดลงทะเบียนชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ ขอให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมพิมพ์โปสเตอร์มาเอง ในขนาด 80 x 120 เซนติเมตร (แนวตั้ง)
 3. การแสดงโปสเตอร์ต้องจัดแสดงไว้ตลอดทั้ง 2 วัน (วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561)
 4. ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ จะต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ (นำเสนอ/ตอบข้อซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ) ตามวันเวลาที่กำหนด
 5. ประกาศผลและมอบรางวัลการนำเสนอ Poster Presentation ดีเด่น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม
– นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10
– นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเครือเทา-งาม
– นิทรรศการแสดงเครื่องมือและเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำ
– การแสดงปฐกถาพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ