กำหนดการประชุม

กำหนดการจัดงานวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10
24-25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

วันที่ 23 พ.ค. 2561    
13.00-18.00 น. ติดโปสเตอร์ผลงานวิจัย โถงชั้น 5
     
วันที่ 24 พ.ค. 2561    
08.00-09.30 น. ลงทะเบียน/ รับเอกสารการประชุมฯ/ รับอาหารว่าง
Upload file สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (PH-502)
ติดโปสเตอร์ผลงานวิจัย (โถงชั้น 5)
โถงชั้น 1
09.30-10.00 น.

 

พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5

(PH-504

10.00-10.45 น. ปาฐกถารับเชิญ “วิทยาศาสตร์เพื่อสรรพสิ่ง “
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์  ยกส้าน
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504)
10.45-11.30 น. ปาฐกถารับเชิญ “งานวิจัยสู่นวัตกรรม “
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  ปัตติยะ
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504)
11.30-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (เริ่มตั้งแต่ 11.00-14.00 น.) โถงชั้น 4
13.00-15.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Oral Presentation แยกตามกลุ่มสาขา (Parallel sessions) ชั้น 3 , 5
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง ชั้น 3 , 5
15.15-15.30 น. การนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Oral Presentation แยกตามกลุ่มสาขา (Parallel sessions) โถงชั้น 5
17.00-18.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ โถงชั้น 5
18.00-21.00 น. งานเลี้ยงรับรอง อาคารพลศึกษา
     
วันศุกร์ที่ 25 พ.ค.  2561    
08.00-09.00 น. ชมนิทรรศการ โถงชั้น  5
09.00-11.30 น. การนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Oral Presentation แยกตามกลุ่มสาขา (Parallel sessions)

การนำเสนอผลงานวิจัยพิเศษ (ภาคภาษาอังกฤษ) /รับประทานอาหารว่าง

ชั้น 3, 5
11.30-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (เริ่มตั้งแต่ 11.00-13.00 น.) โถงชั้น 4
13.00-15.00 น. พิธีปิด มอบรางวัลนำเสนอผลงานดีเด่นและมอบธงให้เจ้าภาพ ครั้งที่ 11 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504)