ปฏิทินกำหนดการ

วันที่ กิจกรรม
1 ธันวาคม 2560 เริ่มลงทะเบียน
1 ธันวาคม 256015 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561  9 มีนาคม 2561
ช่วงเวลาของการส่งบทคัดย่อและบทความ
15 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2561  6 เมษายน 2561 วันสุดท้ายของการแจ้งผลพิจารณาและแจ้งข้อแก้ไขตามข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ
10 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อและบทความที่แก้ไขแล้ว
20 เมษายน 2561 นักวิจัยได้เอกสารแจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
และบทความที่แก้ไขแล้วในระบบ Submission
31 มีนาคม 2561 24 เมษายน 2561 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน
28 เมษายน 2561 นักวิจัยได้หนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัยและเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ (เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อย)
24-25 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท ชำระภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 ชำระหลังวันที่ 24 เมษายน 2561
นิสิต / นักศึกษา 1,000 บาท 1,500 บาท
อาจารย์ / บุคลากรทั่วไป 1,500 บาท 2,000 บาท

วิธีชำระเงิน

1) โอนผ่านธนาคารทหารไทย (TMB) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่บัญชี 517-2-00009-2
2) ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ src2018msu@gmail.com เจ้าหน้าที่จะเช็คในระบบและจะอัพเดทสถานะการจ่ายเงิน